برگزاری جلسه مشترک در مکان شرکت با حضور مسئولین محترم ستاد بحران آب وفاضلاب روستایی استان اصفهان به منظور به کارگیری مخازن چلیک  در پروژه های ذخیره آبهای آشامیدنی

جلسه با مسئولین محترم ستاد بحران آب وفاضلاب روستایی