جلسه مشترک با ریاست محترم انجمن سازندگان ادوات کشاورزی، با هدف دریافت راهکار به منظور تسهیل روشها در دستیابی آسان مصرف کنندگان کشاورزی مخازن چلیک

جلسه مشترک با ریاست محترم انجمن سازندگان ادوات کشاورزی