آبهای معمولی (كشاورزی – آب چاه )

در کشور ما با وجود اقیلم گرم و خشک از گذشته های دور تاکنون حفظ گوهر با ارزش آب مد نظر بوده است کما اینکه در فلات مرکزی کهن ترین قنات ها برای حفظ ارزش آبهای زیر سطحی طراحی و ساخته شده اند.

در زمان کنونی نیز در بخش کشاورزی حفظ منابع آبی در آبیاریها مد نظر قرار گرفته و تجهیزات آبیاری قطره ای مرسوم گردیده است در کنار تمام این موارد ذخیره گاههای آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است به دلیل سطح تبخیر بالای آب در استخرهای ذخیره ، مجموعه مخازن چلیک راهکار استفاده از مخازن ذخیره بالشتکی را ارئه می نماید این محصولات به خاطر لایه ضد  عبور اشعه یو وی از گرم شدن آب ذخیره شده در خود جلوگیری نموده و باعث عدم تبخیر آب میگردند.