مخازن آب آتش نشانی، امداد و نجات

یکی از محصولات مخازن چلیک در مورد مخازن ویژه آتشنشانی چلیک  می باشد در این کاربری به واسطه سرعت در عمل و فضای کاری  به صورت  ویژه سازی مخازنی جهت فعالیت های آتشنشانی و حتی امداد ونجات  ایجاد شده  است .

آنچه باید در موردکنترل آتش در کشور های اروپایی بدانید

در اروپا و بسیاری از کشورها ، توسعه ذخیره گاههای  پیشگیرانه آب  برای مبارزه با آتش سوزی طوری مرسوم گردیده است  که در صورت بروز حادثه ،  آتش نشانان در هرمکان  ازحجم آب لازم  اطمینان حاصل  کنند . این حجم آب برای  آتش نشانی باید در همه زمان ها قابل دسترسی باشد این ذخیره گاه ها  در مکان مشخص قرار می گیرند ، تا تیم های مداخله گر در آتش مجبور به انجام مانورهای اضافی نباشند.

مخازن انعطاف پذیر چلیک  برای اطفا حریق یک عنصر اساسی در مناطق جدا شده مشخص یا در بخشی  که شبکه آب کافی  وجود ندارد قرار می گیرند.

مخازن ویژه آتش نشانی چلیک  یک راه حل سریع و ایمن  مربوط به کنترل آتش در تنظیم مقررات  شهری و صنعتی می توان  قرار گیرد به طور مثال در هنگام ایجاد مکان های تجاری ، یا  ایجاد  شهرک های مسکونی واقع در  حومه  ، یا هنگام ارتقا  سریع استانداردهای  ایمنی و آتشنشانی  ساختمان ها  ، کارخانجات و صنایع.

مخازن قابل انعطاف چلیک  همچنین می توانند به عنوان ذخیره گاه  در هنگام مداخله واحد آتش نشانی  جهت کنترل آتش سوزی جنگل ها به کار گرفته شود .