طراحان مجموعه مخازن چلیک برای هر کاربری متریال و ویژگی خاص در نظر می گیرند . مخازن چلیک ویژه ذخیره مواد نفتی نظیر نفت و گازوئیل با متریال ویژه جهت نگداری این گونه مواد طراحی و تولید می گردند .
این مخازن را میتوان برای ذخیره مواد سوختی به طور مثال در پایگاههای امدادی جهت ذخیره سوخت برای نجات یافتگان از حوادث یا پایگاههای راهداری به کار برد .
حتی در ایستگاههای آتشنشانی می توانند جهت ذخیره مواد نفتی نشت شده از حوادث تصادفات جاده ایی تانکر های مواد نفتی از مخازن ذخیره مواد نفتی چلیک استفاده کرده و با ذخیره دور برد مواد نشت شده میزان خطر حوادث و اتقاقات را کاهش دهند.

مخزن-منعطف-چلیک-ذخیره-سوخت-مشتقات-نفتی