محصولات مخازن چلیک دارای گواهی ISO14001 جهت مدیریت محیط زیست می باشد این محصولات به منظور حفظ محیط زیست و در تایید قوانین زیست محیطی طراحی و تولید گردیده اند .
دامنه محصولات ما برای ذخیره سازی پساب می تواند دفع مستقیم پساب یا آبهای آلوده کننده در محیط را از بین ببرد و از آلودگی آب با رواناب و نشت به داخل زمین جلوگیری کند.