ﻃﻰ ﺳﺎل ﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ذﺧﯿﺮه آب ﯾﮑﻰ از فعالیت های  اﺻﻠﻰ ما ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺨﺎزن چلیک ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ذﺧﯿﺮه و ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﯿﺎﺗﻰارائه ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﻣﺨﺎزن چلیک ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪار ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.به عبارتی، اﯾﻦ ﻣﺨﺎزن را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ واﺳﻄﻪ اى در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ افقی قرار داد.

اﯾﻦ ﻣﺨﺎزن در ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﻰ ﺳﺨﺖ از ﻣﻨﻔﻰ 30 درﺟﻪ ﺗﺎ ﻣﺜﺒﺖ 70 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﯾــﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺨﻮﺑﻰ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻰ ﻫﻤﭽﻮن دشت هاي کوير و لوت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻮه ﻫﺎى البرز و زاگرس ﻣﻮرد آزﻣﻮن قرار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺗﺠﻬﯿﺰات و دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻰ اﯾﻦ ﻣﺨﺎزن ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.در ادامه به چندی دیگر از مزایای مخازن چلیک می پردازیم:

* ﺑﺪون اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن، ﺑﺪون ﺗﻐﻠﯿﻆ، ﺑﺪون ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺑﺪون  ورود ﺣﺸﺮات، ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪارى

* ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ذﺧﯿﺮه ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖذﺧﯿﺮه1000 ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﻫﺮ واﺣﺪ

* ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﻰﺣﺘﻰ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﻰ سخت

* ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎ ﺷﺪن، ﮐﺎرﺑﺮى ﻣﺘﻨﻮع وﻗﺎﺑﻞﺣﻤﻞ

* در ﺣﺎﻟﺖ ذﺧﯿﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ

* ﻣﻘﺎوم درﺑﺮاﺑﺮﺧﻮردﮔﻰ

* ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰﺑﺎﻻ

* ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻟـﺮزه

پارچه چند لایه مقاوم مخازن
قدرت کشسانی مخازن چلیک
نصب آسان مخزن آب چلیک