راﻫﮑﺎرﻫﺎى مخازن چلیک در موارد بحران، اﻣﺪاد و نجات وآتشنشانی

ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎى ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد و دوﻟﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ.

مخازن امداد و نجات

در تکمیل زنجیره تامین منابع آب شرب آسیب دیدگان در مواقع بحرانی نظیر زمین لرزه، سیل، خشکسالی و یا هنگام قطع شبکه های آبرسانی، این شرکت در کنار سایر محصولات به طراحی و ساخت مخازن بزرگ تاشو مخصوص نگهداری آب آشامیدنی در ظرفیت های از 1مترمکعب تا 1000مترمکعب اقدام نموده که این مخازن بواسطه انعطاف پذیری و در عین حال استحکام بالا، ذخیره گاه مناسبی جهت جمع آوری آب در مواقع بحرانی است.

اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ محصولات ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ از ﻣﺨﺎزن انعطاف پذیر ﺑﻤﻨﻈﻮر ذﺧﯿﺮه، ﺗﺼﻔﯿﻪ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و توزیع آب و هیدروکربن اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ که ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﻰ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﻰمخزن، راﻫﮑﺎرﻫﺎى ﻣﻮﺛﺮى به منظورﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ و عملیات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ و ﺑﺎزﺳﺎزى درﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ اراﺋﻪ ﻣﻰ دﻫﺪ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎ و تجهیزات اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺳﻂکارشناسان فنی و متخصص این شرکت ﺑﺮاى ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰ ﺷﻮد.

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎى ﻣﺘﻨﻮع اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

* ﻣﺨﺎزن آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﻰ در ﮐﻤﭗ ﻫﺎ

* ﺗﻮزﯾﻊ آب ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ

* ذﺧﯿﺮه ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺧﺎم و ﻓﺎﺿﻼب

* ذخیره آب ﺑﺎران

* واﺣﺪﻫﺎى ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ

* ذﺧﯿﺮه ﺳﻮﺧﺖ، دﯾﺰل و ﻧﻔﺖ

* مخازن سیل بند

مزیت های فنی

– ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻠﻰ از ﻣﺨﺎزن ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎى ﻣﻮﺛﺮى درﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻰ اراﺋﻪ ﻣﻰ دﻫﺪ

– ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﻃﻰ ﺳﺎل ﻫﺎ

– ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺮﯾﻊ و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺧﺪﻣﺎت و تدارکات