مخازن نگهداری آب آشامیدنی

هدر مخازن آب آشامیدنی چلیک

آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﻰ ﯾﮑﻰ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﯿﺎﺗﻰ ﺑﺮاى ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮرﮐﻠﻰ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى ﻫﺎى وﯾﮋه اﺳﺖ.

موارد مصرف مخزن آب آشامیدنی

ﻃﻰ ﺳﺎل ﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﻣﺴﻠﺢ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎى ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب از ﻣﺨﺎزن انعطاف پذیر جهت ﺣﻔﻆ و ذﺧﯿﺮه ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﻣﻮاد و ﻣﺘﺮﯾﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﺨﺎب شده، ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ (KTW و ACS) در ﺣﯿﻄﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻏﺬا و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ             اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اﯾﻦﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آب ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮى  ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎى ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ از ﻣﺨﺎزن اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺑه منظور ذﺧﯿﺮه آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﻰ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ:

* ﻣﺨﺎزن آب ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺎى اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ  اﺿﻄﺮارى و ﺣﯿﺎﺗﻰ

* ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﻣﻨﺎﻃﻖ دوراﻓﺘﺎده، ﺑﺎزﯾﺎﺑﻰ آب ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ

* آب ﻣﻌﺪﻧﻰ

* ﺗﺎﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﻰ ﻧﯿﺮوﻫﺎى ارﺗﺶ و ﭘﺎدﮔﺎن ها

* ذﺧﯿﺮه آب در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺪﻧﻰ

* ذﺧﯿﺮه آب ﺑﺮاى ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد آب ﻓﺼﻠﻰ ﻃﻰ دوران ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزى

* مطابق با راهنمای KTW2008/2007 و همچنین S2U473/2010 تایید شده برای تست ذخیره آب می باشد.

* مواداولیه تحت استانـــدارد کیفیت رسمی بین المللی DINEN ISO9001:2015 و گواهی ISO14001:2015 مدیریت محیط زیست می باشد.

مشخصات فنی

ﻣﺨﺎزن آب اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ و ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ آب را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ورود ﺣﺸﺮات، ﻧﻮر و اﻧﻮاع دﯾﮕر آلودگی ها ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ می کند.

آب ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﯾﺎ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن، ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻗﻰﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻰ ﺗﻮان از اﯾﻦ آب ذﺧﯿﺮه ﺑﻪ    شکل ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ استفاده کرد.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎزن اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ این شرکت ﺑﻪ  اﻗﺪام  خاصی ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪارى ﻧﯿﺎز  ندارند.

اﯾﻦ ﻣﺨﺎزن با قابلیت حمل آسان و ﻧﺼﺐ ﺳﺮﯾﻊ و آسان ﻫﺴﺘﻨﺪ. ازآﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﻣﺨﺎزن اﻧﻌﻄﺎف پذیر را میتوان ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺎ ﮐﺮد، از ﻟﺤﺎظ ﺣﻤﻞ و تدارکات مزیت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ دارﻧﺪ. ﯾﮏ ﻣﺨﺰن ﺗﺎﺷده ﺑﺎ ظرفیت 500 ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﻟﻰ را ﻣﻰ ﺗﻮان در ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ 3ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺒﻰ ﺟﺎى داد. سایر مزایای این محصول شامل:

* عدم ایجاد جلبک

* مقاومت بالا در برابر فشار در هر 5سانتیمتر 450 کیلوگرم فشار

نصب سریع و آسان در 4 مرحله

سایز و مشخصات محصول

مراحل نصب مخزن آب منعطف و تاشو

وزن خالی kgماکزیمم ارتفاع mسایز خالی mحجم m3
200.852.96 * 3.405
391.002.96 * 5.7010
1481.405.92 * 9.2550
2131.558.88 * 10.40100
6601.5011.84 * 20.80300
11411.4019.24 * 22.15500
20391.6025.16 * 28.201000

دﯾﮕﺮ ﺳﺎﯾﺰﻫﺎ و ﺣﺠﻢ ﻫﺎ ﺑﺮﻃﺒﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮى ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.