کاربردهای مخازن چلیک در مصارف کشاورزی

مخازن آب کشاورزی

آب ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﯿﺎﺗﻰ ﮐﻤﯿﺎب و درﻧﺘﯿﺠﻪ پرهزینه اﺳﺖ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﻣﺴﺘﻠﺰم راه اﻧﺪازى ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ذﺧﯿﺮه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد به منظور ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪارى آن است. این مخازن با ویژگی عدم تبخیر و نصب سریع در مواردی از جمله ذخیره سازی آب در مزارع کشاورزی، گلخانه ها، دام داری ها و سایر مشاغل، جایگزین بسیار مناسب و کم هزینه تر از استخرها و سایر ذخیره گاه ها می باشند.

راﻫﮑﺎرﻫﺎ:

ﻃﻰ ﺳﺎل ﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ذﺧﯿﺮه آب ﯾﮑﻰ از فعالیت های اﺻﻠﻰ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. حاصل این فعالیت ها تولید ﻣﺨﺎزن نسل جدید میباشد که به صورت انحصاری توسط این شرکت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ذﺧﯿﺮه و ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﯿﺎﺗﻰارائه ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺳﺎده، ﺳﺮﯾﻊ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن

ﻣﺨﺎزن چلیک ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪار ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ، به عبارتی، اﯾﻦ ﻣﺨﺎزن را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت مستقیم ﺑﺪون ﻫﯿﭻ واﺳﻄﻪ اى در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ افقی قرار داد.

اﯾﻦ ﻣﺨﺎزن در ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﻰ ﺳﺨﺖ از ﻣﻨﻔﻰ30 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺗﺎ ﻣﺜﺒﺖ 70 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾــﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺨﻮﺑﻰ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻰ ﻫﻤﭽﻮن مناطق خشک و کم آب مورد استفاده قرار گرفته اﺳﺖ، ﺗﺠﻬﯿﺰات و دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻰ اﯾﻦ مخازن ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.

نصب سریع و آسان در 4 مرحله

سایز و مشخصات محصول

مراحل نصب مخزن آب منعطف و تاشو
وزن خالی kgماکزیمم ارتفاع mسایز خالی mحجم m3
200.852.96 * 3.405
391.002.96 * 5.7010
1481.405.92 * 9.2550
2131.558.88 * 10.40100
6601.5011.84 * 20.80300
11411.4019.24 * 22.15500
20391.6025.16 * 28.201000

دﯾﮕﺮ ﺳﺎﯾﺰﻫﺎ و ﺣﺠﻢ ﻫﺎ ﺑﺮﻃﺒﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮى ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.