مخازن اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ چلیک ﺑﺮاى ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﻣﺴﻠﺢ

مخازن آب مناسب برای نیروهای مسل

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﻰ ﺳﺎل ﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻰ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺨﺎزن اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ چلیک ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎى ﭘﻠﻰ اﺳﺘﺮﻣﻘﺎوم به منظور ذﺧﯿﺮه و ﺣﻤﻞ آب و دﯾﮕﺮ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ.

مخازن آب برای نیروهای مسلح

ﻣﺨﺎزن اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ چلیک ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و دانش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ که ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ISO9001:2008 می باشند.
این محصول راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﻰ در جهت اﺳﺘﻔﺎده درﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎى ﺑﺤﺮان زا و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزى ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ. درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ فرد اﯾﻦ ﻣﺨﺎزن آب درﮐﻨﺎر وزن ﺳﺒﮏ و ﻧﺼﺐ آﺳﺎن، قابلیت ذخیره ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺘﺮمکعب آب یا ﻫﯿـــﺪروﮐﺮﺑﻦ در سخت ترین ﺷﺮاﯾﻂ آب و هوایی، ارﺗﻔﺎع زﯾﺎد، ﺑﯿﺎﺑﺎن، ﻣﻨﺎﻃﻖﮐﺎرﮔﺎﻫﻰ را ممکن می سازد و راﻫﮑﺎرﻫﺎى اﺟﺮاﯾﻰ ﻓﻮرى برای ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎى اﻣﺪاد، ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎى ﻫﻮاﯾﻰ و ﻏﯿﺮه اراﺋــﻪ می کند. این ﻣﺨــﺎزن ﻣﻮرد تأیید NAMSA اﺳﺖ و درآژانس های ﻣﺨﺘﻠﻒ UNO ﺛﺒﺖ ﺷﺪه است.

نصب سریع و آسان در 4 مرحله

سایز و مشخصات محصول

مراحل نصب مخزن آب منعطف و تاشو
وزن خالی kgماکزیمم ارتفاع mسایز خالی mحجم m3
200.852.96 * 3.405
391.002.96 * 5.7010
1481.405.92 * 9.2550
2131.558.88 * 10.40100
6601.5011.84 * 20.80300
11411.4019.24 * 22.15500
20391.6025.16 * 28.201000

دﯾﮕﺮ ﺳﺎﯾﺰﻫﺎ و ﺣﺠﻢ ﻫﺎ ﺑﺮﻃﺒﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮى ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.